Ogólne warunki sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę ZMETIS sp. z o.o. z siedzibą w Kole, ul. Dojazdowa 10, 62-600 KOŁO, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348919, NIP 6662086713, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, www.zmetis.pl.pl, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, bądź innych umów zawieranych w ramach działalności Sprzedawcy i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego u Sprzedawcy przez dowolny podmiot, zwany dalej Kupującym.
 4. OWS podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

§ 2. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, jakości , tolerancji wymiarowych i wagowych oraz wzorce, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.

§ 3. Ceny, ilość, jakość

 1. Cena jednostkowa netto ustalana jest z kupującym indywidualnie.
 2. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie.
 3. Ceny na towary ofertowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 4. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Przesłane przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informację o zamawianym towarze/usłudze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz informację o sposobie przygotowania towaru do transportu. Niespełnienie tego warunku skutkujące dostawą przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z potrzebami Kupującego obciąża Kupującego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
 6. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy.
 7. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 8. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia zamówienia ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 9. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka zostanie rozliczona przy odbiorze ostatniej partii towaru. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę tytułem kary umownej.
 10. Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń.
 11. Podczas realizowania sprzedaży, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję ilościową w realizacji zamówienia na poziomie plus minus 10%.
 12. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dołącza do dostarczanego towaru na wyraźną prośbę Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłat za w/w dokumenty.
 13. Sprzedawca nie sprawdza jakości powierzonego materiału oraz nie zgłasza jego niezgodności, a także nie bierze odpowiedzialności za jakość materiału powierzonego oraz jego przydatność do przewidywanych sposobów przetwarzania i zastosowań.

§ 4. Odbiór i dostawy towarów

 1. W przypadku gdy odbiór towaru z magazynu Sprzedawcy dokonuje Kupujący własnym środkiem transportu, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zleca odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru przewoźnikowi.
 3. W przypadku gdy towar dostarczony jest do Kupującego samochodem Sprzedawcy lub Sprzedawca zleca dostawę towaru przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie rozładunku towaru z samochodu.
 4. Sprzedawca ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez Kupującego adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.
 5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
 6. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie najpóźniej w ciągu 7 dni, pisemnie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.
 7. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt. 5 będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie obiektywnej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, ilość i stan opakowań, wagę brutto oraz dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniach a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane Sprzedawcy.
 9. Kupujący jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń.
 10. W przypadkach stwierdzenia przez Kupującego w trakcie przetwarzania towaru wad ukrytych z tytułu których Kupujący będzie dochodził roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego przetwarzania tego towaru, zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu. Zużycie ponad 10 % dostarczonego towaru w ramach jednej dostawy w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczenia się dochodzenia roszczeń.
 11. Zgłoszenie Sprzedawcy wady ukrytej musi nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia wady, ale w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia odbioru towaru.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy, jeżeli opóźnienia nie wynikają z jego wyłącznej winy.
 13. W przypadku zwłoki dostawy dotyczącej towarów niestandardowych Kupujący może odstąpić od umowy tylko w przypadku gdy zwłoka była poważna i przekroczyła 30 dni.

§ 5. Opakowanie

 1. Z chwilą wydania towaru Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT na wartość wydanych mu palet. Wartość palet ustalona jest indywidualnie z Kupującym.
 2. Kupujący uprawniony jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni zwrócić Sprzedawcy zakupione palety. Wówczas Sprzedawca wystawi fakturę VAT korekta dokumentującą fakt zwrócenia palet. Po upływie wskazanego terminu Kupujący nie ma możliwości zwrotu palet. Sprzedający może odmówić przyjęcia zwracanych palet, jeżeli nie odpowiadają one jakości palet wydanych Kupującemu.
 3. Koszt transportu palet zwrotnych ponosi Kupujący, chyba, że strony postanowią inaczej.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacja towaru oznacza, że w wypadku zaistnienia wad towarów Sprzedawca w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji podejmuje decyzję dotyczącą oceny zasadności reklamacji.
 2. Kupujący ma obowiązek udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy próbki wadliwego towaru niezbędne do przeprowadzenia badania, a także umożliwić zbadanie towaru na miejscu – jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki i warunków w których towar został użyty.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towarów jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS .
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości nie przekraczającej wartości reklamowanego towaru plus ewentualne koszty dostawy/transportu.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.

§ 7. Zwrot towarów

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.
 2. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych na dokumencie zakupu i w atestach.
 3. Towar przeceniony oraz w II gatunku nie podlega zwrotowi.

§ 8. Warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
 2. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
 3. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.
 4. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
 5. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty ceny przed wydaniem towaru – niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.
 7. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za towar i inne usługi tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
 8. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 60 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie magazynował towar na ryzyko i koszt Kupującego.
 9. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.
 10. Kupującemu nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo do złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności.
 11. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 9. Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanych przez Kupującego celów.

§ 10. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
 2. Do czasu zapłaty całości ceny Sprzedawca ma prawo do odebrania tych towarów będących w posiadaniu lub pod kontrolą Kupującego lub osoby trzeciej, której towar został powierzony. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy swobodny dostęp do tych towarów oraz ich odbiór.

§ 11. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.
 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego i jurysdykcję posiadają sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej

§ 12. Polityka prywatności ZMETIS Sp. z o.o.

 1. Integralną część niniejszego OWS stanowi Polityka Prywatności ZMETIS SP. Sp. Z o.o. https://zmetis.pl/polityka-prywatnosci/